Ανθρώπινο δυναμικό του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο ἀπασχολοῦνται δώδεκα ἄτομα σὲ διάφορους τομείς: γραμματεία, λογιστήριο, βιβλιοθήκη, ἐπὶ τῆς ὑποδοχῆς κ.ἄ. Στὴ «Νυκτερινὴ Σχολὴ Ἀπόρων παίδων» ἀπασχολοῦνται ὀκτὼ ἄτομα ὡς διοικητικὸ καὶ διδακτικὸ προσωπικό.