Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Ιστορική αναδρομή

Ιστορική αναδρομή για τη βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός Historical review of the library of Parnassos Literary Society

Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου συστάθηκε τὴν 26η Ἰουνίου 1865, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ Πρακτικὸ τῆς Β΄ Συνεδριάσεως τῶν μελῶν τοῦ νεοσύστατου τότε Συλλόγου καὶ ἐγκαινιάστηκε ἐπισήμως τὴν 14η Δεκεμβρίου 1935. Τὸ ἔτος 1868 ἀποφασίστηκε ἡ σύσταση Ἀναγνωστηρίου ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐπίβλεψη τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς Βιβλιοθήκης, ἐνῶ κατὰ τὴν περίοδο 1880-1882 λειτούργησε Ἐντευκτήριο, μία σημαντικὴ καινοτομία τοῦ Συλλόγου γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Τόσο τὸ Ἀναγνωστήριο ὅσο καὶ τὸ Ἐντευκτήριο ἀναπτύχθηκαν μὲ τρόπο ἀξιόλογο καὶ ἀποτέλεσαν τόπο συναντήσεως σημαντικῶν προσωπικοτήτων τῆς ἐποχῆς. Κατὰ τὴν ἑξαετία 1930-1936 λειτουργοῦσε στὴ Σχολὴ τοῦ Φ.Σ.Π. Ἀναγνωστήριο μὲ Βιβλιοθήκη γιὰ τοὺς μαθητές.

Ἀρχικὰ ἡ ταξινόμηση τῶν τόμων πραγματοποιήθηκε βάσει τῶν τεχνικῶν κανόνων τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ κατὰ τὴν περίοδο 1892-1896 ἐφαρμόστηκε τὸ σύστημα ταξινόμησης ποὺ ἀκολουθοῦσε ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς. Ἡ περίοδος 1930-1939 ὑπῆρξε μία λαμπρὴ περίοδος γιὰ τὴν Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου, καθὼς ἀναδιοργανώθηκε καὶ ἐμπλουτίσθηκε μὲ ἔργα προερχόμενα ἀπὸ δωρεές, ἀγορὲς καὶ διαθῆκες. Ἡ μεγαλύτερη δωρεὰ ἦταν τοῦ Ν. Λεβίδη, ἡ ὁποία περιελάμβανε πολύτιμα ἀρχεῖα, χιλιάδες τόμους, οἰκογενειακὲς εἰκόνες, κειμήλια κ.ἄ. Ἐξίσου σημαντικὲς ἦταν καὶ οἱ δωρεὲς τοῦ ἀποθανόντος μέλους τοῦ Συλλόγου Δημ. Πετρίδη, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴ διαθήκη του δώρησε στὸν Παρνασσὸ ὅλη τὴν προσωπική του Βιβλιοθήκη, τοῦ Ἱππ. Καραβία, ὁ ὁποῖος ἐμπλούτισε μὲ 2.500 τόμους τὴν ἤδη πλούσια συλλογὴ τοῦ Συλλόγου, τοῦ Ἀνδρ. Ἀνδρεάδη, ὁ ὁποῖος δώρησε τὴ θεατρικὴ συλλογή του, μία ἀπὸ τὶς καλύτερες συλλογὲς τῆς ἐποχῆς, κ.ἄ.

Σήμερα στὶς πέντε αἴθουσες τῆς Βιβλιοθήκης, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στὸ ἰσόγειο τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου, φιλοξενοῦνται τουλάχιστον 60.000 τόμοι, συλλογές, ἐφημερίδες, περιοδικά, ἀρχειακὸ ὑλικό, κ.λπ. καλύπτοντας σχεδὸν ὅλους τοὺς τομεῖς, (Φιλολογία, Γλωσσολογία, Ἱστορία, ἑλληνικὴ καὶ ξένη Λογοτεχνία, Νομική, Γεωγραφία, Θέατρο, Ζωγραφική, Μουσικὴ κ.λπ.).

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr