Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Σχολή Παρνασσού

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

(2003-2013)

Εἰσαγωγὴ

Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς ἀποφάσισε τὸ ἔτος 1872 νὰ ἱδρύσει Νυκτερινὴ Σχολὴ Ἀπόρων Παίδων, «μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσει στὴν ἐπίλυση ἑνὸς ἀπὸ τὰ σοβαρότερα κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης … νὰ θέσει τέλος στὴν ἀθλιότητα στρατιᾶς ρακένδυτων παιδιῶν καὶ ἐφήβων, παιδιῶν χωρὶς γονεῖς καὶ ἐφήβων χωρὶς προστάτες, πλήθους ὀρφανῶν ὅπως καὶ ἐγκαταλειμμένων παιδιῶν…». Θέλησε δηλαδὴ ὁ Παρνασσὸς νὰ θερμάνει μὲ τὴ στοργή του τὰ τραγικὰ θύματα τῆς κοινωνίας καὶ τῆς μοίρας, νὰ τὰ μάθει γράμματα, νὰ τὰ διαπλάσει σὲ δημιουργικοὺς ἀνθρώπους.

Χάρη στὴ μεγάλη ὑλικὴ βοήθεια τῶν εὐεργετῶν καὶ δωρητῶν ἡ Σχολή, σὲ νέο ἰδιόκτητο κτήριο (1932), παρήγαγε τεράστιο ἐκπαιδευτικὸ ἔργο καὶ βοήθησε χιλιάδες μαθητές. Κατὰ τὴν πρώτη περίοδο λειτουργίας μέχρι καὶ τὸ 1930 οἱ φοιτήσαντες μαθητὲς στὴ Σχολὴ ξεπέρασαν τὶς 100.000. Καὶ ἐπειδὴ ὅτι εἶναι ὡραῖο, ἐπωφελὲς καὶ τίμιο δύσκολα λυγίζει καὶ σπάνια χάνεται, ἡ Σχολὴ ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργεῖ χωρὶς νὰ ἀλλοιώσει τὰ ἰδεώδη καὶ τὶς βασικὲς ἀξίες, τὶς ὁποῖες ὁραματίστηκαν οἱ ἱδρυτές της καὶ προσφέρει παιδεία σὲ ὁμογενεῖς καὶ σὲ ἀλλοδαποὺς μαθητὲς ἀπὸ τὶς πέντε ἠπείρους ποὺ διαβιοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μετέχουν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

Διοίκηση Σχολῆς

Τὸ καταστατικὸ τοῦ Συλλόγου (ἄρθρα 52 κ. ἑ.) καὶ ὁ Κανονισμὸς τῆς Σχολῆς ὁρίζει τὸ διοικητικὸ ὄργανο τὸ ὁποῖο ἔχει τὴν εὐθύνη λειτουργίας τῆς Σχολῆς. Ἡ Σχολὴ διοικεῖται ἀπὸ Κοσμητεία, ἡ ὁποία μεριμνᾶ γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία της καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἔφορο, τὸν Γραμματέα καὶ τοὺς Κοσμήτορες. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελευταίας ὀκταετίας ἀπὸ τὸ 2003 ἕως καὶ σήμερα ἡ Κοσμητεία τῆς Σχολῆς, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἐφόρου, ἔχει συνέλθει σὲ ἀρκετὲς συνεδριάσεις. Οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἔλαβε ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἔχουν συμβάλλει στὴ βελτίωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς, στὴν προβολὴ τοῦ ἔργου της, στὴν αναβάθμιση τῆς λειτουργικότητας τῆς κτηριακῆς ὑποδομῆς καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους τομεῖς.

Ἡ ἀνάγκη ὀργάνωσης τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς ὑπὸ τὴν ἐνεργὸ ἐπίβλεψη τῆς Κοσμητείας καὶ κάθε ἑνὸς Κοσμήτορος χωριστὰ διαπιστώθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας συνεδρίαση τῆς Κοσμητείας μὲ τὴ νέα της σύνθεση τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2003. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἀνατέθηκαν σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμὸ σὲ Κοσμήτορες ἢ καὶ ἁπλὰ µέλη τοῦ Συλλόγου συγκεκριμένα καθήκοντα, ὅπως ὁ συντονισμὸς καὶ ἡ ἐπίβλεψη τοῦ προγράμματος διδασκαλίας τῶν Τμημάτων τῶν Ξένων Γλωσσῶν, τῆς Πληροφορικῆς, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ τοῦ Μουσικοῦ Τμήματος τῆς Σχολῆς.

Στὰ πλαίσια τῆς ὀργάνωσης τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, ἔχει συνταχθεῖ, διανεμηθεῖ καὶ μελετηθεῖ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Κοσμητείας Σχέδιο Νέου Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς σημερινὲς ἀνάγκες καὶ νὰ ἀπαντᾶ στὰ σύγχρονα ἐκπαιδευτικὰ καὶ διοικητικὰ προβλήματα. Ἡ ἔγκρισή του δὲν ἔχει γίνει ἀκόμα καθ’ ὅτι ἐκκρεμεῖ ἡ ἔγκριση τοῦ νέου Κανονισμοῦ (Καταστατικοῦ) τοῦ Κεντρικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσὸς ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξαρτᾶται καὶ ὁ Κανονισμὸς τῆς Σχολῆς. Κατόπιν εἰσήγησης τοῦ Ἐφόρου, ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔτος 2009-10 ἀποφασίστηκε ἡ Σχολὴ νὰ λειτουργεῖ σὲ 4ήμερη βάση (Δευτέρα – Πέμπτη) μὲ ἀντίστοιχη προσαρμογὴ τῆς διδασκαλίας τῶν μαθημάτων. Ἡ διαρθρωτικὴ αὐτὴ ἀλλαγὴ κρίθηκε ἀναγκαία μὲ δεδομένο ὅτι ἡ προσέλευση τῶν σπουδαστῶν εἶναι περιορισμένη τὶς Παρασκευές. Ἡ Κοσμητεία ἀποφάσισε τὰ τελευταῖα ἔτη νὰ τηρεῖται βιβλίο παρουσίας τῶν διδασκόντων στὴ Σχολή, οἱ δὲ καθηγητὲς καὶ οἱ δάσκαλοι νὰ τηροῦν Μηνιαῖο Φύλλο παρουσίας σπουδαστῶν-μαθητῶν.

Ἰδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο ὅλων τῶν τμημάτων τῆς Σχολῆς.

Τμήματα Ξένων Γλωσσῶν

Στὰ τμήματα τῶν Ξένων Γλωσσῶν πραγματοποιήθηκε ἀναμόρφωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος ὥστε νὰ ἐναρμονισθεῖ πλήρως πρὸς τὰ δεδομένα τοῦ Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσῶν τῆς Λέσχης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ζητήθηκε ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ µὲ τὸ Διδασκαλεῖο τοῦ Πανεπιστημίου γιὰ πληροφορίες σχετικὰ µὲ τὴ διδακτέα ὕλη καὶ τὰ διδακτικά ἐγχειρίδια καὶ γιὰ τὸ πρῶτο ἔτος διδασκαλίας ἐπετεύχθη ἄμεσα ἡ πλήρης ἐναρμόνιση, ἡ ὁποία σταδιακὰ θὰ ἐπεκτεινόταν καὶ στὰ ἑπόμενα ἐπίπεδα σπουδῶν. Καθορίστηκε τὸ ὅριο ἐγγραφόμενων σπουδαστῶν σὲ 25 ἄτομα ἀνὰ τμῆμα καὶ τὸ κατώτατο ὅριο σὲ 10 ἄτομα. Ἐπιπλέον, ἔγιναν προσπάθειες ἔνταξης νέων τμημάτων ξένων γλωσσῶν ἐκτὸς τῶν συγκεκριμένων ποὺ λειτουργοῦσαν ἀνέκαθεν στὴ Σχολή (Ἀγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ἱσπανικά, Ἰταλικά). Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν λειτούργησαν γιὰ τρία ἔτη τμήματα τῆς Ρωσικῆς καὶ τῆς Ἀραβικῆς γλώσσας μὲ ἱκανοποιητικὸ ἀριθμὸ σπουδαστῶν.

Ἐπίσης, στὴν προσπάθεια βελτίωσης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καταρτίστηκε καὶ ὑποβλήθηκε ἐρωτηματολόγιο στοὺς σπουδαστὲς τῶν Ξένων Γλωσσῶν κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2004-2005, προκειμένου νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα καὶ αὐτοὶ νὰ προβοῦν σὲ μία ἀξιολόγηση τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας καὶ φοίτησής τους στὴ Σχολή.

Δημοτικὸ Σχολεῖο

Στὴ λειτουργία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἰδιαίτερη ἔμφαση δόθηκε στὴν ἀναμόρφωση τοῦ προγράμματος, ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα ἔτη. Στὸ Δημοτικὸ φοιτοῦν πολλοὶ ἀλλοδαποὶ μαθητὲς καί, λαμβάνοντας σοβαρὰ ὑπόψη δημοσιεύσεις περὶ κατάθεσης στὴ Βουλὴ σχεδίου Νόμου γιὰ τὴν ἐνσωμάτωσή τους στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ἀποφασίστηκε ἡ ἀναμόρφωση τοῦ προγράμματος σπουδῶν μὲ βάση τὰ ὅσα ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸν τύπο κι ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, προκειμένου ἡ Σχολὴ νὰ προσφέρει στοὺς ἀλλοδαποὺς σπουδαστὲς κάθε δυνατὴ προετοιμασία ὥστε νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ ἐπάρκεια στὶς ἐξετάσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἱστορίας.

Πέραν τῶν ἀπογευματινῶν τμημάτων ποὺ λειτουργοῦσαν στὴ Σχολὴ καὶ λόγω τῆς αὐξημένης προσέλευσης ἀλλοδαπῶν μαθητῶν, γιὰ δύο ἔτη (2004-5 & 2005-6) λειτούργησε πρωινὸ τμῆμα καὶ προσελήφθη δασκάλα ἡ οποία μισθοδοτοῦνταν µὲ μέριμνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ διεξάγονταν τὰ ἀντίστοιχα μαθήματα. Ἐπίσης, γιὰ ἕνα ἔτος (2005) προκειμένου νὰ λειτουργήσει ἐπιπλέον τμῆμα καὶ καθὼς δὲν ἦταν πρακτικὰ ἐφικτὸ νὰ ἀνατεθεῖ ἡ διδασκαλία μαθημάτων σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς ἤδη ὑπηρετοῦντες δασκάλους, προσελήφθη δασκάλα ἡ ὁποία μισθοδοτοῦνταν ἀπὸ τὰ ἔσοδα ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὶς ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν. Συνεπῶς, λειτούργησε αὐτοχρηματοδοτούμενο τμῆμα, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἡ οἰκονομικὴ δυνατότητα γιὰ καταβολὴ ὑψηλότερων ἀποδοχῶν.

Γιὰ τὴν ἐγγραφὴ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο δὲν ὑπῆρχε οἰκονομικὴ συμμετοχὴ τῶν σπουδαστῶν ἕως καὶ τὸ ἔτος 2004. Ὡστόσο, λόγω τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης ζήτησης, προτάθηκε ἀπὸ τὸ Σύλλογο Διδασκόντων ἡ πρόσληψη νέου διδάσκοντα καὶ ἡ θέσπιση καταβολῆς συμβολικῶν διδάκτρων γιὰ τὴν κάλυψη τῆς ἀμοιβῆς του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ γραφικῆς ὕλης. Ἡ Κοσμητεία ἀρχικὰ ἐπιφυλάχθηκε νὰ λάβει ἀπόφαση σχετικὰ µὲ τὴν ἐπιβολὴ διδάκτρων, δεδομένου ὅτι ἀνέκαθεν ἡ φοίτηση τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἦταν δωρεάν. Λαμβάνοντας ὅμως ὑπόψη τὶς ἀνάγκες τοῦ ἐν λόγω τμήματος καὶ μὲ τὸ σκεπτικό, ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἐνθαρρύνει τὴν ἐνεργὸ παρουσία τῶν μαθητῶν στὴ διάρκεια τοῦ ἔτους, ἀφ' ἑτέρου νὰ καλυφθεῖ μέρος τῆς δαπάνης γιὰ τὴν προετοιμασία διδακτικοῦ βοηθήματος, ἀπὸ τὸ ἔτος 2005, ἔκρινε ἀπαραίτητη τὴν ἐπιβολὴ ἐφ' ἅπαξ συμμετοχῆς ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου κατὰ πενήντα (50) εὐρώ τὸν χρόνο, ποσὸ ποὺ σήμερα, σὲ μικρὰ ἐπίπεδα, ἔχει αὐξηθεῖ.

Στὴ διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων ἐξετάστηκε ἐπίσης σοβαρὰ τὸ ζήτημα τοῦ ἐλέγχου ἐκ μέρους τῆς Σχολῆς τῶν ἀδειῶν παραμονῆς στὴ χώρα μας τῶν ἀλλοδαπῶν σπουδαστῶν, προκειμένου νὰ ἐναρμονισθεῖ στὴ σχετικὴ νομοθεσία καὶ τὶς κείμενες διατάξεις. Μετὰ ἀπὸ διερεύνηση τοῦ θέματος προέκυψε ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία εἶχε πρόσφατα ἀναθεωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, καθόσον µὲ ἔγγραφο τῆς ἀντίστοιχης Διεύθυνσης εἶχε καταργηθεῖ ὁ σχετικὸς ἔλεγχος γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Ἐπίσης, σύμφωνα µὲ τὸ ἄρθρο 54 τοῦ Νόμου 2910/2001 δὲν προέκυπτε καμία ὑποχρέωση εἴτε ἐκ μέρους τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων εἴτε ἐκ μέρους τῶν λοιπῶν ἰδιωτῶν γιὰ διεξαγωγὴ προληπτικοῦ ἐλέγχου τῶν τίτλων διαμονῆς τῶν ἀλλοδαπῶν ποὺ ἀπευθύνονται σὲ αὐτούς. Τέτοιος ἔλεγχος θὰ ἦταν ὑποχρεωτικὸς μόνο ἐὰν ὁ ἀλλοδαπὸς αἰτοῦσε τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀστικῆς του κατάστασης, ἀλλὰ αὐτὸ σίγουρα δὲν ἴσχυε περὶ τῆς φοίτησης στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καὶ μὲ τὴ Διεύθυνση Ἀλλοδαπῶν τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι ἐὰν γινόταν ἐκ μέρους ἀστυνομικῶν ὀργάνων ἔλεγχος στὰ δικαιολογητικὰ κάποιου σπουδαστῆ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ διαπιστωνόταν πρόβλημα, τὴν εὐθύνη γι’ αὐτὸ ἔφερε ἀποκλειστικὰ ὁ σπουδαστής. Κατόπιν αὐτῶν, συμφωνήθηκε τὸ θέμα αὐτὸ νὰ ξανασυζητηθεῖ ὅταν καὶ ἐὰν ἡ Πολιτεία ἐπιβάλει τὸν ὑποχρεωτικὸ προληπτικὸ ἔλεγχο τῶν τίτλων διαμονῆς τῶν ἀλλοδαπῶν.

Ἡ διεύθυνση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἀπὸ τὸ ἔτος 2005 λειτουργεῖ πλέον σὲ ξεχωριστὸ γραφεῖο. Λόγω τῆς αὔξησης τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καὶ καθὼς τὸ γραφεῖο ποὺ εἶχε διατεθεῖ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ στὸν πρῶτο ὄροφο ἦταν ἀδύνατο νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τῶν ἀτόμων ποὺ ἐργάζονταν στὴ Σχολή, προτάθηκε καὶ ἐγκρίθηκε ἡ παραχώρηση τοῦ Γραφείου παραπλεύρως τῆς Κοσμητείας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Στὸ γραφεῖο αὐτό, τὸ ὁποῖο ἕως τότε χρησιμοποιοῦσαν ὁ Γραμματέας καὶ ὁ λογιστής, ἐγκαταστάθηκαν ὁ Διευθυντὴς καὶ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ τοῦ Δημοτικοῦ, στοὺς ὁποίους παραχωρήθηκε καὶ ἡ χρήση τοῦ ἤδη ἐγκατεστημένου ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ.

Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Στὸ τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στὸ ὁποῖο παρέχονται εἰδικὲς γνώσεις Βυζαντινῆς καὶ Δημοτικῆς μουσικῆς σὲ ἀρχάριους καὶ προχωρημένους σπουδαστές, δὲν ὑπάρχει μέχρι καὶ σήμερα οἰκονομικὴ συμμετοχὴ τῶν σπουδαστῶν γιὰ τὴν ἐγγραφή τους σὲ αὐτὸ ἀπὸ τὸ ἔτος 2006 θεσπίστηκε ἡ ἔκδοση βεβαίωσης γιὰ τοὺς σπουδαστὲς ποὺ ὁλοκληρώνουν τὴ φοίτησή τους. Ἐπίσης, ἀπὸ τὸ 2010 στὴν ἐνορία Ἁγίας Τριάδας Ἀμπελοκήπων λειτουργεῖ τμῆμα διδασκαλίας ἐθνικῆς μουσικῆς ὡς παράρτημα τῆς Σχολῆς. Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2011-2012 τὸ μουσικὸ τμῆμα δὲν λειτουργεῖ.

Λειτουργία Τμημάτων

Στὰ λειτουργοῦντα τμήματα, πλὴν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μὲ ἀποφάσεις τῆς Κοσμητείας λειτούργησαν γιὰ πρώτη φορὰ καὶ γιὰ τέσσερα ἔτη, στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι καὶ σήμερα, θερινὰ ἐπαναληπτικὰ μαθήματα. Καθὼς τὸ διδακτικὸ ἔργο τῆς Σχολῆς ὁλοκληρωνόταν πάντα στὶς 30 Μαΐου, σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ δὲν ὑπῆρχε καμία δραστηριότητα. Αὐτό, σὲ συνδυασμὸ µὲ τὴ συνεχιζόμενη καταβολὴ μισθοδοσίας στὸ διδακτικὸ προσωπικό, ὁδηγοῦσε καὶ σὲ συνεπακόλουθη μείωση τῶν ἐσόδων τῆς Σχολῆς. Προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθεῖ αὐτό, ἀποφασίστηκε ἡ λειτουργία θερινῶν μαθημάτων μὲ μικρὴ συμβολικὴ οἰκονομικὴ συμμετοχὴ ἐκ μέρους τῶν σπουδαστῶν.

Στὴ διάρκεια τῶν χρόνων ἐξετάστηκε ἐπίσης ἡ δυνατότητα μετατροπῆς τῆς Νυκτερινῆς Σχολῆς σὲ Ἐκπαιδευτικὸ Κέντρο Ἐλευθέρων Μαθημάτων, γεγονὸς ποὺ θὰ βοηθοῦσε τὴ Σχολὴ νὰ ἐπεκτείνει τὶς δραστηριότητές της στὴ διδασκαλία διάφορων γνωστικῶν ἀντικειμένων ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπορροφήσει χρηματικὰ κονδύλια γιὰ διάφορους ἐκπαιδευτικοὺς σκοποὺς καὶ νὰ εἰσπράττει κανονικὰ δίδακτρα γιὰ τὰ διδασκόμενα σὲ αὐτὴν μαθήματα. Ἡ μόνη ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἦταν νὰ δηλωνόταν αὐτὴ ἡ νέα δραστηριότητά της στὴν ἁρμόδια ΔΟΥ, νὰ ἀποκτοῦσε ἡ Σχολὴ δικό της ΑΦΜ καὶ νὰ θεωροῦνταν ἐπίσημα τὰ λογιστικά της βιβλία καὶ τὰ διπλότυπα ἀποδείξεων γιὰ τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδά της. Στὴν πρόταση αὐτὴ διατυπώθηκαν ἐνδοιασμοὶ ὡς πρὸς τὸ χαρακτῆρα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε αὐτὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Κέντρο καθὼς ἂν ἡ Σχολὴ ἀποκτοῦσε τὴ μορφὴ ἰδιωτικοῦ φροντιστηρίου δὲν θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ συστεγαζόταν µὲ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο γιατὶ ἡ ἄδεια τὴν ὁποία εἶχε δώσει ἡ Νομαρχία δὲν ἐπέτρεπε αὐτὴν τὴν προτεινόμενη ἀλλαγή. Ἐπιπλέον, θεωρήθηκε ὅτι μὲ τὴν ἀπόκτηση ξεχωριστοῦ ΑΦΜ θὰ προστίθενταν περισσότερη γραφειοκρατία σχετικὰ µὲ τὴν τήρηση τῶν λογιστικῶν βιβλίων. Ὡστόσο, στὴν πορεία διευκρινίστηκε ὅτι ἡ Σχολὴ δὲν ἐπρόκειτο σὲ καμία περίπτωση νὰ λειτουργοῦσε ὡς φροντιστήριο, ἄρα δὲν θὰ ὑπῆρχε κανένα πρόβλημα νὰ συστεγάζεται µὲ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Ἄλλωστε, ὕστερα ἀπὸ προφορικὴ συζήτηση ποὺ εἶχε γίνει µὲ τὴ Διεύθυνση Ἰδιωτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, προέκυπτε ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο δὲν χορηγοῦσε ἄδεια λειτουργίας γιὰ Κέντρα Ἐλευθέρων Σπουδῶν, ἐφόσον αὐτὰ δὲν θὰ χορηγοῦσαν τίτλους σπουδῶν. Ἐφόσον ἡ Σχολὴ καὶ μετὰ τὴ συζητούμενη μετατροπή της δὲν θὰ χορηγεῖ τίτλους σπουδῶν, παρὰ µόνο βεβαιώσεις παρακολούθησης, δὲν χρειαζόταν καμία ἄδεια λειτουργίας ἀπὸ δημόσια ἀρχή. Τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ αὐξάνονταν οἱ γραφειοκρατικὲς ὑποχρεώσεις της ἔναντι τῆς Οἰκονομικῆς Ἐφορίας ἦταν ἐπιθυμητό, δεδομένης καὶ τῆς ὅλης διαφάνειας ποὺ θὰ ὑπῆρχε περὶ τὰ οἰκονομικά. Ἄλλωστε, αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη θὰ ἐπέτρεπε τὴ διαχείριση περισσότερων ἐσόδων καὶ τὴ γενικότερη ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς.

Στὸ πλαίσιο τῆς ἀναμόρφωσης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος καὶ μὲ σκοπὸ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀνατέθηκε στὸ Διευθυντὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἡ προετοιμασία ἐκπαιδευτικοῦ βοηθήματος γραμματικῆς καὶ συντακτικοῦ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἀρχικὰ παρουσιάστηκε στὴν Κοσμητεία ἀπὸ τὸν διευθυντὴ ἕνα ἀντίτυπο τοῦ ὑπὸ ἐκπόνηση ἐκπαιδευτικοῦ βοηθήματος, τὸ ὁποῖο θὰ περιλάμβανε 120 μαθήματα µὲ λεξιλόγιο, κανόνες γραμματικῆς καὶ συντακτικοῦ καθὼς καὶ ἀσκήσεις ἐμπέδωσης. Τὸ βοήθημα αὐτὸ ἐκπονήθηκε κατὰ σύσταση τοῦ Ἐφόρου διότι ἡ ὑπάρχουσα βιβλιογραφία ἦταν ἀνεπαρκὴς καὶ παρουσίαζε δυσχέρειες κατὰ τὴν ἀξιοποίησή της. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συγγραφῆς του διδάχθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2005 στοὺς μαθητὲς τῶν β' καὶ γ' ἐτῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, δοκιμάστηκε στὴν πράξη γιὰ ἕνα χρόνο καὶ ἀφοὺ ἔγιναν οἱ ἀπαραίτητες διορθώσεις καὶ βελτιώσεις, τυπώθηκε ὡς βιβλίο καὶ ἀπὸ τὸ ἔτος 2006 διανέμεται πλέον στοὺς μαθητὲς μὲ τὴν ἐγγραφή τους. Σήμερα τὸ βιβλίο αὐτὸ ἔχει τρία τεύχη καὶ κάθε τεῦχος ἀπευθύνεται στὸ ἀντίστοιχο ἔτος σπουδῶν.

Εἶχε ἐπίσης ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Κοσμητεία, πρόταση τοῦ καθηγητῆ τῆς Ἰταλικῆς γλώσσας περὶ προετοιμασίας τριῶν βιβλίων γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῶν σπουδαστῶν σὲ κατανόηση κειμένου, προφορικὲς καὶ ἀκουστικὲς ἀσκήσεις καὶ παραγωγὴ γραπτοῦ λόγου, μὲ σκοπὸ τὸ ὑλικὸ αὐτὸ νὰ διανεμηθεῖ στοὺς σπουδαστὲς γιὰ τὴν καλύτερη προετοιμασία τους στὶς ἐξετάσεις τοῦ Κρατικοῦ Πιστοποιητικοῦ Γλωσσομάθειας.

Κατόπιν συζητήσεως μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Κοσμητείας ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη δημιουργίας τμήματος Γραμματείας τῆς Σχολῆς, καθὼς διαπιστώθηκε ὅτι γιὰ καθήκοντα ὅπως ἡ ἐγγραφὴ σπουδαστῶν, ἡ εἴσπραξη διδάκτρων, ἡ τήρηση πρωτοκόλλου, ἡ παροχὴ ἀπαντήσεων σὲ τηλεφωνήματα κ.λπ. ἦταν ἐπιφορτισμένοι οἱ καθηγητὲς καὶ κάποιες φορὲς ἀκόμα καὶ ἡ ἐπιστάτρια. Προκειμένου νὰ σταματήση αὐτὴ ἡ κατάσταση ἡ ὁποία δὲν ταίριαζε σὲ μία Σχολή, ἀποφασίστηκε ἡ στελέχωση μὲ ἐξειδικευμένη ὑπάλληλο τῆς γραμματείας ἡ ὁποία ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ τὸ 2003, ἀρχικὰ σὲ χῶρο τῆς αἴθουσας τῆς Κοσμητείας καὶ ἀπὸ τὸ 2008 σὲ εἰδικὸ γραφεῖο στὸ ἰσόγειο τοῦ κτιρίου. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης μηχανογραφήθηκε πλήρως τὸ μαθητολόγιο.

Ἐπίσης, τὸ 2005 πραγματοποιήθηκε μηχανοργάνωση καὶ τοῦ Λογιστηρίου τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία κατέστη ἀναγκαία, καθὼς ὑπῆρχαν πολλὰ προβλήματα µὲ τὰ μπλὸκ τῶν χειρόγραφων ἀποδείξεων. Γιὰ παράδειγμα, δὲν ἦταν ἐφικτὴ ἡ ἐνιαία ἀρίθμηση τῶν ἀποδείξεων, οὔτε ἦταν εὔκολο νὰ ἐνημερώνεται σωστὰ τὸ μαθητολόγιο σὲ περίπτωση καταβολῆς τῆς οἰκονομικῆς συμμετοχῆς τῶν σπουδαστῶν µὲ δόσεις. Μὲ τὸ μηχανοργανωμένο ἀρχεῖο τοῦ λογιστηρίου, δεδομένου ὅτι οἱ ἀποδείξεις ἔχουν ἐνιαία ἀρίθμηση, εἶναι πλέον εὐχερὲς νὰ παρακολουθεῖται ἀξιόπιστα ἡ κίνηση τῶν ἐσόδων τῆς Σχολῆς.

Τὰ Οικονομικὰ τῆς Σχολῆς

Στὸν τομέα τῶν οἰκονομικῶν, μὲ τὴν ἀνάληψη καθηκόντων τῆς νέας Κοσμητείας ἀπὸ τὸ 2003 ἀνοίχθηκε κοινὸς λογαριασμὸς Ταμιευτηρίου στὸ Κατάστημα Ἀθηνῶν τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας στὰ ὀνόματα τοῦ Ἐφόρου, τοῦ Γραμματέα καὶ τοῦ λογιστῆ τῆς Σχολῆς µὲ ἀρχικὴ κατάθεση 150 εὐρώ. Πολλὰ µέλη τῆς Κοσμητείας ζήτησαν νὰ πληροφορηθοῦν ἂν εἶχε γίνει ἔλεγχος στὶς δαπάνες καὶ στὸ οἰκονομικὸ ἀποτέλεσμα τῆς προηγούμενης χρήσης. Ὡστόσο, ὅπως διαπιστώθηκε τέτοιος ἔλεγχος δὲν ἦταν ἀπαραίτητος, ἀφοῦ ἀφοροῦσε τὴν προηγούμενη Κοσμητεία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν ἦταν ἐπίσης ἐφικτός, καθόσον δὲν εἶχε γίνει ἀκόμη παράδοση καὶ παραλαβὴ τοῦ ταμείου, παρέμεναν ἀνυπόγραφα τὰ παραστατικὰ ὅλων τῶν δαπανῶν τῶν τελευταίων μηνῶν τοῦ λήξαντος ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους καὶ τὸ παλαιὸ βιβλιάριο δὲν εἶχε παραδοθεῖ ἀκόμη στὸ ἀρχεῖο τῆς Κοσμητείας. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἀνακοινώθηκε στοὺς Κοσμήτορες ὅτι ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ γινόταν ἐνημέρωση ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν σὲ κάθε συνεδρίαση τῆς Κοσμητείας καὶ τὰ μέλη της θὰ εἶχαν τὴ δυνατότητα πρόσβασης στὰ λογιστικὰ βιβλία τῆς Σχολῆς ὁποτεδήποτε θὰ ἤθελαν.

Στὴν πορεία, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Ἐφόρου ἡ ὁποία ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Κοσμητείας, προτάθηκε ἡ ἀντικατάσταση τοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος τηρεῖτο στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα καὶ ἦταν στὰ ὀνόματα τοῦ ἰδίου, τοῦ Γραμματέα καὶ τοῦ Ταμία τῆς Σχολῆς, γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἕνας προσωπικὸς λογαριασμὸς μποροῦσε µὲν νὰ προσφέρει πρακτικὰ μία εὐχέρεια, ἀφοῦ γιὰ τὴν ἀνάληψη ποσῶν δὲν ἀπαιτοῦνταν ἰδιαίτερες διαδικασίες, ἀλλὰ ἦταν ἐπισφαλὴς µὲ τὴν ἔννοια ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ συνέβαιναν ἀπρόβλεπτα λάθη. Κάτι τέτοιο εἶχε τύχει στὸν ἴδιο ὅταν ὑπάλληλος τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας εἶχε προτείνει νὰ καταθέσει προσωπικὴ ἐπιταγὴ στὸ ὄνομά του σὲ αὐτὸ τὸ Λογαριασμό, µὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι βρῆκε στὸ σύστημα τῆς Τράπεζας ὅτι εἶναι συγκύριος σὲ αὐτόν. Δεδομένου, ἐπίσης, ὅτι καὶ θεσμικὰ ἕνας τέτοιος λογαριασμὸς θὰ πρέπει νὰ φέρει τὴν ἐπωνυμία τῆς Σχολῆς τοῦ Συλλόγου καὶ νὰ κινεῖται µὲ μέριμνα τοῦ Ταμία τοῦ Συλλόγου κατόπιν ἐντολῶν ποὺ θὰ δίνονται ἐγγράφως ἀπὸ τὴ Σχολή, ὁ Ἔφορος πρότεινε ὅλα τὰ χρήματα ἀπὸ τὸ λογαριασμὸ τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας νὰ μεταφερθοῦν στὸν ἤδη ὑπάρχοντα λογαριασμὸ τῆς Ἐμπορικῆς Τράπεζας, ὁ ὁποῖος πληροῦσε οὕτως ἢ ἄλλως αὐτὴν τὴν προϋπόθεση.

Ἡ τήρηση καὶ ἐνημέρωση τῶν λογιστικῶν βιβλίων ἀνατέθηκαν στὸν Λογιστὴ τῆς Σχολῆς. Τὰ καθήκοντα αὐτὰ ἐπιβλήθηκε νὰ διεκπεραιώνονται μόνο στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Σχολῆς καὶ νὰ μὴν μεταφέρονται τὰ λογιστικὰ βιβλία μὲ τὰ παραστατικά τους ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ στέλεχος τοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἔστω καὶ προσωρινά.

Σὲ συζητήσεις ποὺ ἔγιναν ἀναφορικὰ μὲ τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῆς Σχολῆς, ὅπως τὰ ἔξοδα θέρμανσης, ὕδρευσης, ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἐπισκευῶν καὶ συντήρησης τοῦ κτηρίου, ἀποφασίστηκε ἡ συγκρότηση τριμελοῦς ἐπιτροπῆς προκειμένου νὰ μελετηθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο κάλυψης τῶν ἐξόδων αὐτῶν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ ΤΕΕ. Ἡ ἐπιτροπὴ θὰ μελετοῦσε τοὺς σχετικοὺς ὅρους τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξὺ Συλλόγου καὶ ΤΕΕ καί, ἀναλόγως τοῦ τὶ προβλεπόταν ἀπὸ αὐτούς, θὰ ἔκρινε ἐὰν θὰ ἦταν δυνατὴ συνεργασία µὲ τὴ Διεύθυνση τοῦ ΤΕΕ µὲ σκοπὸ τὴ ρύθμιση τοῦ θέματος πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ ἡ ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε δὲν κατόρθωσε νὰ προωθήσει τὸ θέμα.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὀκτὼ αὐτῶν ἐτῶν, ἡ Κοσμητεία ἐξέτασε καὶ ἔλαβε ἀποφάσεις γιὰ θέματα οἰκονομικῆς φύσης ποὺ ἀφοροῦσαν στὸν καθορισμὸ τῆς ἐτήσιας συμμετοχῆς τῶν σπουδαστῶν στὶς δαπάνες ἐκπαίδευσης ἀλλὰ καὶ στὶς ἀποδοχὲς τοῦ προσωπικοῦ τῆς Σχολῆς. Τὸ κόστος ἐγγραφῆς στὰ τμήματα αὐξανόταν σὲ μικρὰ ἐπίπεδα καὶ μόνο ὅποτε αὐτὸ κρινόταν ἀπαραίτητο σὲ συνάρτηση πάντα μὲ τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ ἔξοδα τῆς Σχολῆς. Ὡστόσο, συνεχίζει μέχρι καὶ σήμερα νὰ παραμένει πολὺ ἀνταγωνιστικὸ συγκρινόμενο µὲ τὶς ἀπαιτήσεις ἄλλων κέντρων σπουδῶν. Λαμβάνοντας ὑπόψη τὸν ἱκανοποιητικὸ ἀριθμὸ τῶν σπουδαστῶν, ἔγιναν ἐπίσης αὐξήσεις καὶ στὶς ἀποδοχὲς τοῦ προσωπικοῦ τῆς Σχολῆς.

Σχετικὰ μὲ τὶς προσλήψεις νέου διδακτικοῦ προσωπικοῦ ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπαναπροσλήψεις, ὁρίστηκε ἑξαμελὴς ἐπιτροπὴ Κοσμητόρων ἡ ὁποία θὰ συνεδρίαζε ὅποτε κρινόταν ἀπαραίτητο προκειμένου νὰ κάνει μία ἀξιολόγηση τῶν προσόντων καὶ τοῦ μέχρι τότε ἔργου ὅλου τοῦ ὑπηρετοῦντος διδακτικοῦ προσωπικοῦ, ὥστε νὰ εἰσηγεῖται περὶ ἀνανέωσης ἢ µὴ τῶν συμβάσεών τους. Ἐπιπλέον, ἐλήφθησαν ἀποφάσεις γιὰ μετατροπὴ τῶν συμβάσεων ἀπὸ ὁρισμένου χρόνου σὲ ἀορίστου, τῶν καθηγητῶν τῆς Ἀγγλικῆς, Γαλλικῆς, Γερμανικῆς καὶ Ἰταλικῆς γλώσσας. Κατόπιν συζητήσεων καὶ ἔρευνας ἐπὶ τοῦ θέματος, θεωρήθηκε ὅτι κάλυπταν πάγιες καὶ διαρκεῖς ἀνάγκες τῆς Σχολῆς, ὁπότε ἐγκρίθηκε σχετικὸ αἴτημά τους περὶ μονιμοποίησης.

Ἡ Κοσμητεία ἐξέτασε ἐπίσης αἴτημα καθηγήτριας τῆς Ἱσπανικῆς γλώσσας γιὰ χορήγηση ἐκπαιδευτικῆς ἄδειας ἄνευ ἀποδοχῶν γιὰ ἕνα ἔτος (2005-6), προκειμένου νὰ μετάσχει ὡς ὑπότροφος τοῦ ΙΚΥ στὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα «Σωκράτης» µὲ ἀντικείμενο τὴ διδασκαλία Γαλλικῶν σὲ σχολεῖο Μέσης Ἐκπαίδευσης στὴν Πορτογαλία. Τὸ αἴτημα ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τὴν Κοσμητεία, ἡ ὁποία ταυτόχρονα ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκειά της γιὰ τὴν ἀπονομὴ μιᾶς τέτοιας ὑποτροφίας σὲ µέλος τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Σχολῆς.

Διδακτήριο

Δεδομένου ὅτι τὸ κτήριο στὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ Σχολὴ εἶναι πολλῶν ἐτῶν, χρειάστηκε ἀρκετὲς φορὲς νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν Κοσμητεία γιὰ ἐργασίες συντήρησής του ἀπὸ τὸ 2003 ἕως καὶ σήμερα, μὲ ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ τὴν Κοσμητεία, ἔχουν γίνει ἀρκετὲς ἐπεμβάσεις στὸν κτηριακὸ ἐξοπλισμὸ τῆς Σχολῆς προκειμένου νὰ ἀναβαθμιστεῖ ἡ λειτουργικότητα τῆς κτηριακῆς ὑποδομῆς.

Ἀρχικὰ ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης καὶ ἀντικατάστασης στὸν ἠλεκτρολογικὸ ἐξοπλισμό, ἐφόσον, ὅπως διαπιστώθηκε, ὑπῆρχαν μεγάλες φθορὲς σὲ καλωδιώσεις, στὶς ἀσφάλειες, στὶς πρίζες, στοὺς διακόπτες καὶ στὰ φωτιστικὰ σὲ ὅλους τοὺς ὁρόφους τοῦ κτηρίου. Ἐγκαταστάθηκαν σὲ ὅλους τοὺς ὁρόφους φῶτα ἀσφαλείας, τὰ ὁποῖα θὰ διευκόλυναν τὴν κίνηση καθηγητῶν καὶ σπουδαστῶν στοὺς κοινόχρηστους χώρους τῆς Σχολῆς, σὲ περίπτωση αἰφνίδιας διακοπῆς ρεύματος κατὰ τὴ διάρκεια τῶν νυκτερινῶν μαθημάτων.

Ἐπιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ἔλεγχοι στὸ ὑδραυλικὸ καὶ στὸ ἀποχετευτικὸ σύστημα, καθόσον συχνὰ παρατηροῦνταν ὑγρασίες, διαρροὲς νεροῦ καὶ δυσοσμίες καὶ κατὰ περίπτωση γινόταν ἀντικατάσταση καὶ τοῦ λοιποῦ κτηριακοῦ ἐξοπλισμοῦ ποὺ εἶχε καταστῆ προβληματικός. Ἐπετεύχθη ἀκόμη προφορικὴ συμφωνία µὲ τὸν ὑπεύθυνο πολιτικὸ μηχανικὸ γιὰ τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καντακουζηνοῦ 4 ἀνεγειρόμενο κτήριο, προκειμένου νὰ συνδεθεῖ δωρεὰν ἡ Σχολὴ µὲ τὸ κεντρικὸ σύστημα ἀποχέτευσης, διευκόλυνση ἡ ὁποία ἐπέλυσε ἕνα χρόνιο πρόβλημα τοῦ κτηρίου τῆς Σχολῆς. Ἐπίσης, μὲ ἔγγραφο ποὺ ἀπεστάλη τὸ 2004 πρὸς τὸ Γραφεῖο Ἐκμετάλλευσης Ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν ζητήθηκε καὶ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἡ λήψη ἄμεσων μέτρων γιὰ τὰ χρονίζοντα προβλήματα τῆς μόλυνσης καὶ τῆς ὑγρασίας, ποὺ προκαλοῦνταν ἀπὸ τὴν αὐθαίρετη κατασκευὴ ἀπὸ λαμαρίνες καὶ τζαμαρία, στὸ ἀκίνητο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 95. Λόγω τῆς κατασκευῆς αὐτῆς στὴν αὐλὴ τοῦ ΤΕΕ κατέληγαν συχνότατα περιττώματα περιστεριῶν καθὼς καὶ ὄμβρια ὕδατα ποὺ λίμναζαν καὶ ἔφρασσαν τὸ φρεάτιο.

Ἐργασίες ἔγιναν καὶ γιὰ τὴ στεγανοποίηση τῆς βεράντας τοῦ τρίτου ὀρόφου τοῦ κτηρίου κατόπιν ἐξέτασης προσφορῶν ποὺ ὑπεβλήθησαν. Ἐπιλέχθηκε προσφορὰ ἡ ὁποία ἦταν οἰκονομικῶς συμφέρουσα καὶ σὲ αὐτὴν περιγράφονταν λεπτομερῶς τὰ ὑλικὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦνταν, ἐνῶ ἐπιπλέον παρεχόταν δωδεκαετὴς γραπτὴ ἐγγύηση ἐκ μέρους τῆς ἑταιρείας.

Ἐξετάστηκε ἐπίσης τὸ θέμα τῆς ἐπέκτασης ἐγκατάστασης κεντρικῆς θέρμανσης σὲ αἴθουσες τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦσαν χωρὶς αὐτὴν τὴν ὑποδομή. Δρομολογήθηκε ἡ ἀνάθεση καὶ σύνταξη μελέτης, προχώρησαν οἱ ἀπαραίτητες ἐργασίες καὶ σήμερα ὑπάρχει πλέον θέρμανση σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς αἴθουσες ποὺ δὲν ὑπῆρχε πρίν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ αἴθουσα τῆς Κοσμητείας καὶ τὸ γραφεῖο τῶν Δασκάλων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου παραπλεύρως τῆς Κοσμητείας.

Λοιπὲς ἐργασίες πραγματοποιήθηκαν ἀκόμη στὸ κτήριο, ὅπως ἡ ἐγκατάσταση νέων ἐπιγραφῶν στὴν εἴσοδο, οἱ τοποθετήσεις ἀντιολισθητικῶν λωρίδων στὶς σκάλες τοῦ κτηρίου, σιδερένιας πόρτας στὴν ταράτσα, στὸ ὑπόγειο καὶ στὴν εἴσοδο τῆς Σχολῆς καθὼς καὶ ἡ τοποθέτηση γλαστρῶν µὲ φυτὰ στὴν αὐλή.

Κατὰ τὰ δύο τελευταῖα ἔτη ἐκτελέστηκαν ἐργασίες ἀνακαίνισης, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ ἀκόμα, ἀλλὰ συνεχίζονται μὲ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ μηχανικοῦ τοῦ Φ.Σ.Π. Σὲ ἐπίσκεψη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸν μηχανικὸ ἐπισημάνθηκαν στὸν ἐργολήπτη πολλὲς παραλείψεις, τὶς ὁποῖες ὁ ἴδιος ἀπεδέχθη καὶ ἀναμένεται νὰ τὶς ἀποκαταστήσει.

Ἐπιπλέον, πρόσφατα ἐγκρίθηκε εἰσήγηση ποὺ ἔγινε στὸν Κεντρικὸ Παρνασσὸ γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ καυστήρα πετρελαίου τῶν Σχολῶν μὲ καυστῆρα φυσικοῦ ἀερίου καὶ ἔχουν δρομολογηθεῖ οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χρόνων, πέραν τῶν ἐργασιῶν, κρίθηκαν ἀναγκαῖες καὶ ἀγορὲς ἐξοπλισμοῦ τοῦ κτηρίου. Συγκεκριμένα, ἐγκαταστάθηκαν κλιματιστικὰ μηχανήματα στὶς αἴθουσες τῆς Πληροφορικῆς, διότι ὑπῆρχαν προβλήματα τόσο κατὰ τὸν χειμῶνα λόγω τοῦ ψύχους, ὅσο καὶ κατὰ τὸ καλοκαίρι λόγω τῆς ὑπερβολικῆς ζέστης. Ἔγινε ἐπίσης ἡ προμήθεια μικροῦ ψυγειοκαταψύκτη, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε στὸ γραφεῖο τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς.

Ἐπίσης, δωρήθηκαν στὸ ΤΕΕ 82 παλαιὰ ξύλινα θρανία προκειμένου νὰ προβεῖ στὶς παραπέρα ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ καινούργια ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Σχολικῶν Κτιρίων, ὅπως καὶ τελικῶς ἔγινε. Στὰ πλαίσια τῆς ἀμοιβαίας καλῆς συνεργασίας μὲ τὸ ΤΕΕ παραχωρήθηκαν στὴ Σχολὴ δύο καινούργια ἔπιπλα – γραφεῖα.

Ἐξετάστηκαν ἀκόμα αἰτήματα διάθεσης χώρων τῆς Σχολῆς. Σχετικὰ μὲ αἴτημα τοῦ ΤΕΕ περὶ ἀποκλειστικῆς χρήσης μίας ἀκόμη αἴθουσας µὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς βιβλιοθήκη, ἀναγνωστήριο καὶ χῶρος φύλαξης τοῦ ἀρχείου, κατόπιν συζήτησης ἀποφασίστηκε ὅτι δὲν ἦταν δυνατὴ ἡ ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος λόγω τῶν αὐξημένων ἀναγκῶν τῆς Σχολῆς. Αἴτημα τῶν φυλάκων τοῦ ΤΕΕ περὶ διάθεσης μίας ἀποθήκης ἔγινε δεκτὸ καὶ τοὺς παραχωρήθηκε ἡ μικρὴ ἀποθήκη ποὺ ἦταν συνεχόμενη σὲ σχέση µὲ τὸ καμαράκι ποὺ εἶχαν ἤδη στὴ διάθεσή τους, προκειμένου νὰ τοποθετοῦν ὑλικά, σκεύη κ.λπ. Ἡ ἀποθήκη αὐτή, στὴν ὁποία ἦταν συσσωρευμένα ἄχρηστα ὑλικά, πρακτικὰ δὲν χρησιμοποιεῖτο ἀπὸ τὴ Σχολή, δεδομένου ὅτι δὲν εἶχε δική της ἀνεξάρτητη εἴσοδο.

Κλείνοντας, νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἰδιαίτερης σημασίας ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Κοσμητείας ποὺ ἐλήφθη γιὰ διάθεση αἴθουσας στὸν τρίτο ὄροφο ἡ ὁποία θὰ λειτουργεῖ ὡς Μουσεῖο τῆς Σχολῆς.

Προσφορὲς στὴ Σχολὴ

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀναγνωρισμένη ἐκπαιδευτικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορὰ τοῦ Συλλόγου καὶ τῆς Σχολῆς ἔχει συμβάλλει στὸ νὰ γίνει ἡ Σχολὴ ἀποδέκτρια δωρεῶν, τόσο χρηματικῶν ὅσο καὶ ὑλικῶν, οἱ ὁποῖες τὴ βοήθησαν στὸ ἔργο της. Συγκεκριμένα, κατὰ τὸ ἔτος 2004 δόθηκε τὸ ποσὸ τῶν 2.500 εὐρὼ ὡς δωρεὰ ἐκ μέρους τῆς Ἐμπορικῆς Τράπεζας, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν ἀγορὰ κλιματιστικοῦ μηχανήματος γιὰ τὴν αἴθουσα τῆς Κοσμητείας ἡ ὁποία δὲν διέθετε θέρμανση. Ἐπιπλέον, µὲ ἀπόφαση τῆς ἴδιας Τράπεζας δωρήθηκε στὴ Σχολὴ φωτοτυπικὸ μηχάνημα πολλαπλῶν χρήσεων τὸ ὁποῖο ἐγκαταστάθηκε στὴν αἴθουσα τῆς Κοσμητείας, καθὼς ἐπίσης καὶ ἕνας ἀριθμὸς βιβλίων ποικίλου περιεχομένου γιὰ τὴ βιβλιοθήκη τῆς Σχολῆς. Ἀπὸ τοὺς «Φίλους τῆς Σχολῆς» δωρήθηκαν στὴ Σχολὴ πέντε στερεοφωνικὰ συγκροτήματα γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τῶν καθηγητῶν κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν ξένων γλωσσῶν. Οἱ ἴδιοι φίλοι συνδράμουν μὲ κάθε τρόπο τὴ Σχολὴ διαθέτοντας ἴδια κεφάλαια. Κατὰ τὸ ἔτος 2005, κατόπιν ἐπιστολῆς τὴν ὁποία ἀπηύθυνε πρὸς τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση ὁ Διευθυντὴς τοῦ Δηµοτικοῦ Σχολείου, ἔγινε δωρεὰ ἐκ μέρους τοῦ Ἱδρύματος ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ µὲ ἐκτυπωτή, μίας ὀθόνης προβολῆς, ἑνὸς φωτοτυπικοῦ μηχανήματος καὶ ἑνὸς projector. Τέλος, κατὰ τὸ ἔτος 2009 δωρήθηκε στὴ Σχολὴ ἐκ μέρους τῆς κας Αἰκατερίνης Σαμίου ἕνα πιάνο τύπου Pulman, τὸ ὁποῖο τοποθετήθηκε στὴν αἴθουσα τῆς Κοσμητείας καὶ διευκολύνει τὴ μουσικὴ διδασκαλία καὶ τὴ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Σχολῆς.

Ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς.

Ἡ δραστηριοποίηση τῆς Σχολῆς στὸν τομέα τῶν ἐκδηλώσεων ὑπῆρξε ἔντονη κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν. Μὲ πρωτοβουλία τῆς Σχολῆς καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν διοργανώνεται κάθε χρόνο τσάι ἀγάπης φιλανθρωπικοῦ χαρακτήρα. Κατὰ τὸ ἔτος 2006 ὀγανώθηκε μουσικὴ βραδιὰ µὲ τὴ χορωδία «Μακρυγιάννης», ἐνῶ ἀργότερα τὸ ἴδιο ἔτος, µὲ ἐκ νέου πρωτοβουλία τῆς Σχολῆς, ὀργανώθηκε μουσικὴ ἐκδήλωση µὲ πλούσιο πρόγραμμα ἀπὸ τὶς χορωδίες τῶν δήμων Ζωγράφου καὶ Χολαργοῦ στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ Συλλόγου.

Πρὸς τὸ τέλος κάθε ἔτους διοργανώνονται πάντα Χριστουγεννιάτικες ἑορτὲς στὸ χῶρο τῆς σχολῆς. Κατὰ τὸ ἔτος 2007 εἶχε πραγματοποιηθεῖ μεγάλη Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ σὲ αἴθουσα τοῦ Κεντρικοῦ Συλλόγου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ, πολλῶν σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς καὶ ἀντιπροσωπειῶν πρεσβειῶν.

Ἐπίσης, κατὰ τὸ ἔτος 2010, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐφόρου καὶ μὲ συμμετοχὴ τῆς Σχολῆς πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Φ.Σ.Π. ἐκδήλωση πρὸς τιμὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὴν ὁποία ἔλαβε μέρος ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος καὶ ἡ Ἐνορία τῆς κοινότητας ΠΕΛΕΚΑ – Κέρκυρας μὲ χορωδιακὰ καὶ χορευτικὰ συγκροτήματα. Τὸ ἴδιο ἔτος πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἐπετειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, στὴν ὁποία συμμετεῖχε καὶ ὁ Πολιτιστικὸς Σύνδεσμος Ζαγορισίων Ἰωαννίνων μὲ μουσικὸ πρόγραμμα.

Προτάσεις εἶχαν γίνει στὴν Κοσμητεία ἀπὸ Κοσμήτορα γιὰ ἀνάθεση τῆς διοργάνωσης, ὡς δραστηριότητα τῆς Σχολῆς σὲ αἴθουσα τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου, σεμιναριακῶν διαλέξεων ἐπὶ θεμάτων Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στοὺς μαθητὲς καὶ σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς. Οἱ προτάσεις ἔγιναν ὁμόφωνα δεκτὲς καὶ ἐξουσιοδοτήθηκε ὁ εἰσηγητὴς Κοσμήτορας νὰ ἐπανέλθει µὲ συγκεκριμένο προγραμματισμό, ὅμως δὲν δόθηκε συνέχεια.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τομέα τῶν ἐκδηλώσεων, μεγάλη ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ δραστηριοποίηση τῆς Σχολῆς, ἰδιαίτερα τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, στὸν τομέα διοργάνωσης ἐκπαιδευτικῶν ἐκδρομῶν μὲ τὴ συμμετοχὴ πολλῶν σπουδαστῶν του. Φυλλάδιο μὲ σχετικὸ ὑλικὸ καὶ πληροφορίες γιὰ τὰ μέρη στὰ ὁποῖα διεξάγονταν οἱ ἐκδρομὲς συντασσόταν πάντα ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ διανεμόταν στοὺς μαθητές. Τὰ τελευταῖα ὀκτὼ ἔτη μέχρι καὶ σήμερα ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἡμερήσιες ἀλλὰ καὶ διήμερες ἐκδρομὲς σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας ὅπως: στὸν Ἅγιο Νεκτάριο καὶ στοὺς βασικοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς Αἴγινας, στὸ Σούνιο, στὰ Μετέωρα καὶ στὴ Λίμνη Πλαστήρα, στὸ Μέγα Σπήλαιο, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Λαύρας στὰ Καλάβρυτα, στὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀκρόπολης τῶν Μυκηνῶν, στὸ Μυστρᾶ, στὴ Μονεμβασία, στὴ Χαλκίδα, στὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἀνδρέα στὴν Πάτρα καὶ στὸν Αρχαιολογικὸ χῶρο τῶν Δελφῶν. Πραγματοποιήθηκαν ἐπίσης περιηγήσεις στὴν Ἀρχαία Ἀγορὰ στὴν Πλάκα καὶ στὸ Θησεῖο καθὼς καὶ ἐπισκέψεις σὲ μουσεῖα. Ἐπιπλέον, οἱ ἀλλοδαποὶ σπουδαστὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἔχουν παρακολουθήσει ἀρκετὲς θεατρικὲς παραστάσεις καὶ ἔχουν συμμετάσχει στὶς ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἑορτές, καθὼς καὶ σὲ μορφωτικές, πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ διοργανώθηκαν ἀπὸ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ τοῦ Σχολείου καὶ ἀπὸ τὴν Κοσμητεία τῆς Σχολῆς τοῦ Συλλόγου. Τέλος, κατὰ τὸ ἔτος 2006 μὲ πρωτοβουλία τῶν καθηγητριῶν τῆς Ἱσπανικῆς γλώσσας πραγματοποιήθηκε ἐκδρομὴ στὴν Ἱσπανία, ἡ οποία περιλάμβανε ξεναγήσεις σὲ μουσεῖα καὶ Ἀξιοθέατα τῆς Μαδρίτης καὶ τοῦ Τολέδο.

Προβολή τοῦ Ἔργου τῆς Σχολῆς.

Σὲ συζητήσεις συνεδριάσεων τῆς Κοσμητείας ἐπισημάνθηκε πολλὲς φορὲς ἡ ἀνάγκη προβολῆς τοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς καθώς, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σχολὴ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1872 συνεχῶς μέχρι σήμερα καὶ ἔχει προσφέρει τεράστιο κοινωνικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο, δὲν εἶναι εὐρέως γνωστή. Πολλοὶ γνωρίζουν γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Φ.Σ.Π., ἀγνοοῦν ὅμως τὴν ὕπαρξη τῆς Σχολῆς. Ὑποτυπώδης ἔρευνα ποὺ ἔγινε μεταξὺ τῶν σπουδαστῶν ἀπέδειξε ὅτι οἱ ἴδιοι ἔμαθαν γιὰ τὴ Σχολὴ τυχαία ἀπὸ κάποιο γνωστό τους πρόσωπο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ εἶχε προταθεῖ ἡ δραστηριοποίηση τῆς Σχολῆς στὴν ὀργάνωση ἐκδηλώσεων στὴν Κεντρικὴ αἴθουσα, γεγονὸς ποὺ θὰ βοηθοῦσε στὸ νὰ γίνει εὐρύτερα γνωστὴ ἡ Σχολὴ µὲ τὸν προφανῆ σκοπὸ νὰ προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἄλλων σπουδαστῶν. Ὡς ἐναλλακτικὴ λύση, ἂν δὲν εἶχε τὶς δυνατότητες ὀργάνωσης ἐκδηλώσεων ἡ ἴδια ἡ Σχολή, εἶχε προταθεῖ νὰ τυπώνει ὁ Σύλλογος στὰ προγράμματα ἐκδηλώσεών του τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Σχολῆς, ὅπου νὰ φαίνεται τὸ εὖρος τῶν δραστηριοτήτων της. Πρόταση ἡ ὁποία ἔχει ὑλοποιηθεῖ καὶ στὸ ὀπισθόφυλλο τῶν προγραμμάτων ἐκδηλώσεων τοῦ Συλλόγου γίνεται πλέον ὁλοσέλιδη ἀναφορὰ στὶς δραστηριότητες τῆς Σχολῆς.

Εἶχε προταθεῖ ἐπίσης καὶ ἐξετάζεται τὸ ἐνδεχόμενο οἱ σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς ποὺ εἶναι καλλιτέχνες νὰ συμμετέχουν στὶς διάφορες ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώνονται ἀπὸ τὸ Σύλλογο. Ἀκόμη καὶ ἂν μία ἐκδήλωση συνίσταται κυρίως σὲ ὁμιλία, θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ ὑπάρχει ἐπιπλέον ἕνα μικρὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα ἐκτελούμενο ἀπὸ σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς, γεγονὸς ποὺ θὰ λειτουργοῦσε ὡς ἔμμεση διαφήμισή της.

Στὸ πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν προβολῆς τοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς, τὸ 2008 ἐκδόθηκε σχετικὸ ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο ἀπὸ τὸ Σύλλογο, τὸ ὁποῖο ἔχει διανεμηθεῖ μέχρι σήμερα τόσο στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Συλλόγου ὅσο καὶ σὲ ἄλλους φορεῖς, ὅπως γιὰ παράδειγμα σὲ Σχολὲς τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν. Ἐπίσης, ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἡ δημοσίευση ἄρθρου σὲ ἐφημερίδα («Καθημερινή», 18-11-2007) περὶ τῆς Νυκτερινής Σχολῆς τοῦ Συλλόγου. Ἐπιπλέον, ἔχουν γίνει ἀναφορὲς γιὰ τὸ ἔργο τῆς Σχολῆς μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μεγάλο βῆμα σ’ αὐτὴν τὴν προσπάθεια ἔγινε ἐπίσης μέσω τῆς ἀνανέωσης τῆς ἱστοσελίδας τοῦ Φ.Σ.Π. σχετικὰ µὲ τὴ Σχολὴ κατὰ τὸ ἔτος 2004, καθὼς ἡ ἐνημέρωση μέσω διαδικτυακῶν χώρων εἶναι πλέον εὐρύτατα διαδεδομένη. Καταρτήθηκαν ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ ἐνημερωτικὰ δελτία τὰ ὁποῖα ἐντάχθηκαν στὴν ἱστοσελίδα καὶ παρέχουν ἔγκυρη ἐνημέρωση γιὰ τὸ πλῆρες πρόγραμμα διδασκαλίας τῆς Σχολῆς µὲ τὴ διάρθρωση καὶ στελέχωση τῶν τμημάτων της, συμπεριλαµβανομένων τῶν ὀνομάτων τοῦ διδακτικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ. Ἡ ἱστοσελίδα ἐνημερώνεται διαρκῶς μέχρι καὶ σήμερα, ὅποτε κρίνεται ἀπαραίτητο, ὥστε νὰ παρέχει ἔγκυρες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς.

Συμβουλευτικὸς σταθμὸς

Σημαντικὴ ἐξέλιξη στὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς ἀποτέλεσε καὶ ἡ ἵδρυση, κατὰ τὸ ἔτος 2003, τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ γιὰ γονεῖς παιδιῶν ἕως 20 ἐτῶν µὲ εἰδικὰ προβλήματα (αἰσθητηριακά, κινητικά, νοητικά, συμπεριφορᾶς, συναισθηματικῆς ἀνωριμότητας, διαταραχῶν τοῦ λόγου, προ-επαγγελματικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης) ὑπὸ τὴν εὐθύνη Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς. Σκοπὸς τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ εἶναι ἡ πρώιμη παιδαγωγικὴ καὶ ἐκπαιδευτική του παρέμβαση νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τους, ὅπως καὶ ἔχει συμβεῖ μέχρι σήμερα σὲ περιπτώσεις ὅπου παρέστη ἀνάγκη. Προθυμία νὰ συμβάλλει στὴ λειτουργία τοῦ σταθμοῦ µὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἰατροῦ ἐπέδειξε ἐπίσης ὁ ἰατρὸς Κοσμήτορας τῆς Σχολῆς.

Στὸ πλαίσιο τῆς προσφορᾶς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου ποὺ παρέχει ἡ Σχολή, ἔχει δεχθεῖ αἰτήματα ἀπὸ φορεῖς ὅπως τὸ ΚΕ.Θ.Ε.Α. «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» γιὰ τὴ στήριξη ἀνθρώπων, ὥστε νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀνάγκες τῆς καθημερινότητας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ νὰ μποροῦν νὰ διεκδικήσουν ἐργασία «ἐπὶ ἴσοις ὅροις» καὶ ἔχει ἐγκρίνει αἰτήματα ἐγγραφῆς τῶν μελῶν του εἴτε δωρεὰν εἴτε παρέχοντας διευκολύνσεις στὴν ἐξόφληση τῶν ἐγγραφῶν τους. Στὴ συνεργασία αὐτὴ ἰδιαίτερη ἦταν καὶ ἡ συμβολὴ Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ ἔτος 2006 πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στὸ συγκεκριμένο κέντρο, μίλησε µὲ νέους καὶ νέες ποὺ φιλοξενοῦνταν ἐκεῖ καὶ τοὺς ἐνημέρωσε γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου καὶ τῆς Σχολῆς.

Ἐπίσης, ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐξετασθεῖ κατὰ περίπτωση καὶ ἔχουν γίνει δεκτὰ αἰτήματα σπουδαστῶν εἴτε γιὰ ἐγγραφὴ χωρὶς οἰκονομικὴ συμμετοχὴ εἴτε γιὰ διευκόλυνση στὴν ἐξόφληση τῶν ἐγγραφῶν, ἐνέργειες ποὺ συνάδουν μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ χαρακτῆρα ποὺ ἔχει ἐπιδείξει ἡ Σχολὴ καθ’ ὅλα τὰ χρόνια λειτουργίας της μέχρι σήμερα.

Ἐπίλογος

Τὸ ἔργο τῆς Σχολῆς συνεχίζεται μὲ ἐκπαιδευτικοὺς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μὲ ζῆλο καὶ ἀφοσίωση στὸ παιδευτικό τους ἔργο, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ πρόσφατα μοῦ ἔστειλε μία δασκάλα τῆς Σχολῆς.

Μοῦ γράφει: «Κύριε Παπαδόπουλε,

Ἤθελα ἀπὸ κοντὰ νὰ σᾶς ἰδῶ καὶ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ἄλλη μία φορὰ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε νὰ ἐργαστῶ καὶ νὰ προσφέρω τὶς ὑπηρεσίες μου στὸ σχολεῖο ποὺ εἶστε ὑπεύθυνος. Μὲ συγκινεῖ ἡ λαχτάρα αὐτῶν τῶν παιδιῶν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους νὰ μάθουν, παρόλο ποὺ ἔρχονται κουρασμένα κατευθείαν ἀπ’ τὴ δουλειά. Εἰλικρινὰ πάω μὲ χαρὰ κάθε φορὰ καὶ φεύγω πολὺ εὐχαριστημένη ἀπὸ τὴν τρίωρη αὐτὴ ἐπικοινωνία μου μὲ τὰ παιδιά».

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr